Onze privacy policy

Wat doet Net-Com BV met uw data?

UPDATE VAN ONZE PRIVACY POLICY

Op 25 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR) in gegaan, de Europese privacy wetgeving.

 

Bij Net-Com BV staan we hier helemaal achter en daarom breiden we onze algemene voorwaarden uit met een privacy policy. Op die manier krijgt u meer transparantie over uw gegevens en de verwerking ervan bij Net-Com BV.

 

We vragen u om deze update door te nemen en goed te keuren. Zo gaan we samen voor meer privacy.

 

1.ALGEMEEN

Net-Com BV, met maatschappelijke zetel te Scheestraat 20, 9270 Kalken en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0833.582.168 (hierna “Net-Com BV”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Net-Com BV wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Net-Com BV wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Net-Com BV vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Net-Com BV verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

 

Net-Com BV nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 

2.TOEPASSING

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Net-Com BV website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Net-Com BV streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Net-Com BV uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Net-Com BV u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

3.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

De persoonsgegevens die Net-Com BV verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die Net-Com BV verkrijgt door uw gebruik van onze producten en/of diensten.

 

Net-Com BV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 

4.DOELEINDEN

Net-Com BV verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer Net-Com BV daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Net-Com BV persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

 

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Net-Com’s nieuwsbrief, dan heeft Net-Com BV in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Net-Com in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Net-Com BV alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Net-Com, zal Net-Com BV u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummers.

 

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

 

Net-Com BV gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

 

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Net-Com.

 

Net-Com BV kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Net-Com BV meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

In heel wat gevallen is Net-Com BV wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Net-Com BV worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

 

5. BEVEILIGING

 

Net-Com BV streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van Net-Com BV. Net-Com draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

 

Net-Com BV gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetecties.

 

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Net-Com BV verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Net-Com BV buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

 

6.VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 

Net-Com BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

 

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

 

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geslecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Net-Com BV en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Net-Com BV onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van online faxdiensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

 

Wanneer een persoons weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Net-Com.

 

Er een wettelijke verplichting is.

 

Net-Com BV verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

 

Er een gerechtvaardigd belang is voor Net-Com of de betrokken derde.

 

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

 

Net-Com toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

 

Indien Net-Com BV op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt Net-Com BV uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Net-Com BV alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Net-Com BV, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

 

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Net-Com zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

 

Recht op bezwaar

 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Net-Com BV. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Net-Com de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Net-Com BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht op inzage en transparantie

 

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

 

Recht op rectifictie en gegevenswissing

 

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan Net-Com gecontacteerd worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

 

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Net-Com;
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Net-Com rust.

Net-Com zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Net-Com eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

 

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Net-Com. Net-Com kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Net-Com bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Net-Com de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Net-Com in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Net-Com heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Net-Com zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Net-Com.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Net-Com te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Net-Com te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

 

8.BEWAARTERMIJNEN

 

Net-Com bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

 

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Net-Com bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

9.COOKIES & DE WEBSITE

 

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Net-Com deelt, hanteert Net-Com ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

 

Website

 

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Net-Com enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Net-Com behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Net-Com en dat door de loutere mededeling van informatie aan Net-Com, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

 

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Net-Com middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Net-Com worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Cookies

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd).

 

10.CONTACTGEGEVENS

 

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Net-Com bvba
Scheestraat 20
9270 Kalken

Belgium
Tel: +32 9 342 97 36
e-mail : info@net-com.be

 

11.WIJZIGINGEN

 

Net-Com behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.